• ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΤΗΣ PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη A.E.

  Σας ευχαριστούμε θερμά που επισκεφθήκατε την επίσημη ιστοσελίδα μας καθώς και για το ενδιαφέρον που δείχνετε προς την εταιρεία μας. Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και με τους εκτελεστικούς νόμους που ισχύουν συγκεκριμένα στη χώρα στην οποία λειτουργούμε, Ν. 4624/2019. Με τη βοήθεια της παρούσας πολιτικής απορρήτου, σας ενημερώνουμε εκτενώς και όπως ο νόμος ορίζει σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη A.E. και σχετικά με τα δικαιώματά σας. Με τη χρήση του ιστοτόπου μας συμφωνείται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οι πληροφορίες εκείνες που καθιστούν εφικτή την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Σε αυτά περιλαμβάνονται συγκεκριμένα το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email, αλλά και η διεύθυνση IP.
  Ανώνυμα θεωρούνται τα δεδομένα βάσει των οποίων δεν μπορεί να θεμελιωθεί καμία προσωπική σύνδεση με τον χρήστη.

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

  PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.
  Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων
  145 64 Κηφισιά Αττικής
  www.playmobil.gr
  Τηλ.: 210-80.000.18
  Φαξ: 210-80.79.249
  E-Mail: info@playmobil.gr
  ΑΓΕΜΗ: 640201000

  Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση:

  GDPR_PMHellas@playmobil.gr

 • Δικαιώματα του Υποκειμένου των δεδομένων

  Αρχικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά κατονομάζονται στα άρθρα 15 - 22 του ΓΚΠΔ. Περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Το δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ)
  2. Το δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ)
  3. Το δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ)
  4. Το δικαίωμα στη φορητότητα (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ)
  5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
  6. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

  Για να επικαλεστείτε αυτά τα δικαιώματα, απευθυνθείτε στη διεύθυνση: GDPR_PMHellas@playmobil.gr. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων στην εταιρεία μας. Διατηρείτε, επίσης, δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή προστασίας των δεδομένων. Στην Ελλάδα η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL)

 • Δικαιώματα εναντίωσης

  Παρακαλούμε, λάβετε υπ’ όψιν τα εξής, όσον αφορά τα δικαιώματα εναντίωσης:

  Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα στιγμή χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους. Αυτό ισχύει και για την δημιουργία προφίλ, εφόσον συνδέεται με την άμεση διαφήμιση.
  Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό. Η εναντίωση είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει άτυπα, εάν είναι δυνατόν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: GDPR_PMHellas@playmobil.gr.
  Στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τη διαφύλαξη έννομων συμφερόντων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.
  Σε αυτή την περίπτωση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 • Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας δεδομένων

  Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και όλες οι υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις του δικαίου περί προστασίας των δεδομένων. Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας δεδομένων καταδεικνύονται συγκεκριμένα στο Άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.
  Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να εκκινήσουμε μια επιχειρηματική επαφή, για την εκτέλεση συμβατικών ή έννομων υποχρεώσεων, για την εκτέλεση συμβατικής σχέσης, για την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την ενδυνάμωση πελατειακών σχέσεων, στις οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνονται αναλύσεις για σκοπούς μάρκετινγκ ή άμεσης διαφήμισης.
  Στο πλαίσιο του δικαίου περί προστασίας των δεδομένων, προϋπόθεση άδειας συνιστά επίσης η συγκατάθεση εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που απαιτείται συγκατάθεση, σας εξηγούμε τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων σας και το δικαίωμά σας για ανάκληση της συγκατάθεσης. Εάν η συγκατάθεση αφορά επίσης την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα σας το επισημαίνουμε ρητά στη συγκατάθεση, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 ΓΚΠΔ.
  Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την έννοια που περιγράφεται στο άρθρο 9 εδάφιο 1 του ΓΚΠΔ προκύπτει μόνο όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη λόγω νομικών απαιτήσεων και δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρηθεί ότι τα έννομα συμφέροντά σας υπερισχύουν της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 88 εδάφιο 1 του ΓΚΠΔ, άρθρο 22 Ν. 4624/2019.

 • Μεταβίβαση σε τρίτους

  Θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους μόνο στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων ή κατόπιν ανάλογης συγκατάθεσης. Διαφορετικά, μεταβίβαση σε τρίτους προκύπτει μόνον εφόσον αναγκαστούμε, λόγω επιτακτικών νομικών απαιτήσεων (μεταβίβαση σε εξωτερικούς φορείς, όπως για παράδειγμα ελεγκτικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου).

 • Αποδέκτης των δεδομένων / Κατηγορίες αποδεκτών

  Στην εταιρεία μας διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας θα τα λάβουν μόνο εκείνα τα άτομα, τα οποία χρειάζονται τα δεδομένα σας για την εκπλήρωση συμβατικών και νομικών καθηκόντων. Σε πολλές περιπτώσεις, πάροχοι υπηρεσιών υποστηρίζουν επιμέρους τμήματά μας στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Επίσης η Εταιρία ως υπεύθυνος επεξεργασίας ενδέχεται να χρησιμοποιεί άλλους προς εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Σε μία τέτοια περίπτωση, η Εταιρία θα σας ενημερώνει εάν έχει αναθέσει σε κάποιον τρίτο (εκτελούντες την επεξεργασία) την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων. Έχουν συναφθεί οι απαραίτητες σύμφωνα με το δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων συμβάσεις με όλους τους παρόχους υπηρεσιών.
  Στο πλαίσιο αυτό, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της PLAYMOBIL Hellas για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανέθεσε η ίδια η Εταιρία σαν υπεύθυνος επεξεργασίας.

  Επίσης, είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες όπως: Τράπεζες, εταιρείες ή και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών πληρωμών και επεξεργασίας πληρωμών (π.χ. PAYPAL, ARVATO, VISA, Μastercard) σε περίπτωση συναλλαγών σας με την Εταιρία.
  Προκειμένου να επεξεργαστούμε παραγγελίες με αποστολή μέσω SPEEDEX, καταχωρούνται όνομα, επίθετο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και email του παραλήπτη. Αυτές οι πληροφορίες παραδίδονται στη SPEEDEX με σκοπό την αποστολή της παραγγελίας. Μετά την παράδοση αυτών των στοιχείων, ο παραλήπτης λαμβάνει ένα επιβεβαιωτικό email από τη SPEEDEX, με πληροφορίες παρακολούθησης της παραγγελίας του. Με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για αυτή τη διαδικασία.

 • Μεταφορά σε τρίτες χώρες / Πρόθεση για μεταφορά σε τρίτες χώρες

  Δεδομένα θα μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απόδοση της συμβατικής υποχρέωσης, εάν απαιτείται από τον νόμο, ή εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας.
  Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν πάροχο υπηρεσιών ή σε εταιρείες ομίλων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: Salesforce (Η.Π.Α. και Ασία-Ειρηνικός), η οποία αποτελεί πλατφόρμα διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της εταιρίας. Mπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της Saleforce εδώ: http://www.salesforce.com/company/privacy/

 • Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων

  Ακολουθώντας την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης (άρθρο 5 (1δ) ΓΚΠΔ), αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας τους. Έχετε υπ’ όψιν ότι πολλές προθεσμίες διατήρησης προϋποθέτουν την (υποχρεωτική) περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων. Αυτό αφορά κυρίως προθεσμίες αποθήκευσης που εμπίπτουν στο εμπορικό δίκαιο ή στο φορολογικό δίκαιο (π.χ. στον Εμπορικό Κώδικα, στον Φορολογικό Κώδικα κ.λπ.). Εφόσον δεν υπάρχουν περαιτέρω υποχρεώσεις διατήρησης, τα δεδομένα θα διαγράφονται ανά τακτά διαστήματα μετά την επίτευξη των σκοπών.
  Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε δεδομένα εάν μας έχετε παραχωρήσει σχετική άδεια ή συγκατάθεση ή όταν προκύπτουν νομικές διενέξεις και χρησιμοποιούμε αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής, η οποία μπορεί να ανέλθει στα τριάντα έτη. Η συνηθισμένη προθεσμία παραγραφής δικαιωμάτων ανέρχεται στα πέντε έτη.

 • Ασφαλής μετάδοση των δεδομένων σας

  Προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει από πιθανή ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή από την προσπέλασή τους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Τα επίπεδα ασφάλειας ελέγχονται συνεχώς σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα της ασφάλειας και προσαρμόζονται στα νέα πρότυπα ασφάλειας.
  Η ανταλλαγή δεδομένων από και προς τη διαδικτυακή τοποθεσία μας πραγματοποιείται πάντα σε κρυπτογραφημένη μορφή. Για τη διαδικτυακή τοποθεσία μας, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο μετάδοσης HTTPS, πάντα σύμφωνα με τη χρήση των υφιστάμενων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης.
  Επιπλέον, προσφέρουμε στους χρήστες μας, όσον αφορά τις φόρμες επικοινωνίας, κρυπτογράφηση περιεχομένου. Αποκρυπτογράφηση των εν λόγω δεδομένων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μόνο εμείς. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης άλλων τρόπων επικοινωνίας (π. χ. το ταχυδρομείο). Εκτός και εάν εσείς έχετε προβεί σε ενέργειες κρυπτογράφησης ή ο πάροχός σας, σας ενημερώνουμε ότι κρυπτογράφηση δεν υπάρχει στην επικοινωνία που εσείς μας στέλνετε μέσω email. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μας αποστέλλετε και ως εκ τούτου παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και να μην καταχωρείτε σε τέτοια επικοινωνία σας προς εμάς οποιοδήποτε προσωπικό σας δεδομένο που θέλετε να προστατεύσετε, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρίας.

 • Υποχρέωση διάθεσης των δεδομένων

  Διάφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για τη σύσταση, εκτέλεση και καταγγελία της ενοχικής σχέσης και της εκπλήρωσης των συμβατικών και νομικών καθηκόντων που συνδέονται με αυτή. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας μας και των διαφόρων λειτουργιών που διαθέτει.
  Σχετικές λεπτομέρειες αναφέρουμε συνοπτικά στην ως άνω ενότητα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο, και λόγω νομικών διατάξεων, κάποια δεδομένα να συγκεντρωθούν ή και να καταστούν διαθέσιμα. Έχετε υπ’ όψιν ότι η επεξεργασία των ερωτημάτων σας ή η εκτέλεση της βασικής ενοχικής σχέσης δεν είναι εφικτές χωρίς τη διάθεση των εν λόγω δεδομένων.

 • Κατηγορίες, πηγές και προέλευση των δεδομένων

  Το ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε καθορίζεται από το εκάστοτε πλαίσιο: Εξαρτάται, για παράδειγμα, από το εάν έχετε κάνει ηλεκτρονική παραγγελία ή εάν έχετε υποβάλει κάποια ερώτηση στη φόρμα επικοινωνίας μας, εάν μας αποστείλετε αίτηση πρόσληψης ή εάν έχετε υποβάλει κάποιο παράπονο.
  Έχετε υπ’ όψιν ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επεξεργασίας καθιστούμε πληροφορίες διαθέσιμες σε αρμόδιους φορείς, εάν απαιτείται και σε μεμονωμένη μορφή, για παράδειγμα κατά την αποστολή δικαιολογητικών αίτησης πρόσληψης ή σε περίπτωση αιτήματος επικοινωνίας.

  Κατά την επίσκεψη στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:
  1. Όνομα της υπηρεσίας παροχής Internet
  2. Στοιχεία σχετικά με τη διαδικτυακή τοποθεσία από την οποία μας επισκέπτεστε
  3. Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούνται
  4. Διεύθυνση IP που έχει παραχωρηθεί από την υπηρεσία παροχής Internet που χρησιμοποιείτε
  5. Υποχρεωτικά στοιχεία, όγκο μεταδιδόμενων δεδομένων, Λήψεις/Εξαγωγές δεδομένων
  6. Στοιχεία σχετικά με τις διαδικτυακές τοποθεσίες που καλείτε μέσω ημών, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας

  Στο πλαίσιο αιτήματος επικοινωνίας, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:
  1. Επώνυμο, όνομα
  2. Διεύθυνση
  3. Διεύθυνση e-mail
  4. Προσφώνηση
  5. Στοιχεία σχετικά με επιθυμίες και ενδιαφέροντα

  Στο πλαίσιο διαδικασίας παραγγελίας, επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:
  1. Προσφώνηση
  2. Επώνυμο, όνομα
  3. Όνομα εταιρείας
  4. Ημερομηνία γέννησης
  5. Διεύθυνση παράδοσης
  6. Διεύθυνση χρέωσης
  7. Διεύθυνση e-mail
  8. Αριθμό τηλεφώνου
  9. Μέθοδο Πληρωμής
  10. Στοιχεία που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με επιτρεπτό τρόπο στο πλαίσιο της συναλλαγής (π.χ. ΙΒΑΝ, πάροχος, αριθμός κάρτας, στοιχεία πληρωμής κλπ)

  Στο πλαίσιο ενημερωτικών δελτίων, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:
  1. Επώνυμο, όνομα γονέα
  2. Όνομα, φύλο και έτος γέννησης παιδιού
  3. Διεύθυνση e-mail
  4. Περιοχή, νομός
  5. Δεδομένα ανάλυσης από την αξιολόγηση των ενημερωτικών δελτίων

  Στο πλαίσιο διαγωνισμών, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:
  1. Επώνυμο, όνομα γονέα
  2. Όνομα και έτος γέννησης παιδιού
  3. Διεύθυνση e-mail
  4. Αριθμό τηλεφώνου
  5. Περιοχή, νομός

  Στο πλαίσιο της αποστολής καταλόγων PLAYMOBIL, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:
  1. Προσφώνηση
  2. Επώνυμο, όνομα
  3. Όνομα εταιρείας
  4. Ημερομηνία γέννησης
  5. Διεύθυνση παράδοσης
  6. Διεύθυνση χρέωσης
  7. Διεύθυνση e-mail
  8. Αριθμό τηλεφώνου
  9. Στοιχεία από άλλες πηγές που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με επιτρεπτό τρόπο

 • Φόρμα επικοινωνίας / επικοινωνία μέσω e-mail (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ)


  Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, παρέχεται μια φόρμα επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονική επικοινωνία. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παραχωρούνται στο πλαίσιο της φόρμας επικοινωνίας, για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ανταποκριθούμε στις ερωτήσεις και στα αιτήματά σας.
  Σε αυτή την περίπτωση, σεβόμαστε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παραχωρηθούν μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αυτά είναι η διεύθυνση e-mail, η προσφώνηση, το όνομα, το επώνυμο, το θέμα επικοινωνίας, καθώς και το ίδιο το πλαίσιο μηνύματος. Επιπλέον, είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP. Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα είναι προαιρετικά πεδία και μπορείτε να τα συμπληρώσετε ανάλογα με το αίτημά σας (για παράδειγμα, για πιο εξατομικευμένη απάντηση στην ερώτησή σας).
  Εφόσον απευθύνεστε σε εμάς μέσω e-mail, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιούνται στο e-mail αποκλειστικά για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.

 • Ενημερωτικό δελτίο (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ)

  Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, παρέχεται η δυνατότητα συνδρομής σε δωρεάν ενημερωτικό δελτίο. Η διεύθυνση e-mail καθώς και το όνομά σας, τα οποία παραχωρούνται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, θα χρησιμοποιούνται για την αποστολή του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου.
  Σε αυτή την περίπτωση, σεβόμαστε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, καθώς ως υποχρεωτικό πεδίο χαρακτηρίζεται μόνο αυτό της διεύθυνσης e-mail (ενδεχομένως και το όνομα, σε περίπτωση εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου). Κατά την παραγγελία του ενημερωτικού δελτίου, είναι επίσης απαραίτητη για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP.
  Μπορείτε φυσικά να διακόψετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, μέσω της επιλογής διακοπής της συνδρομής που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο, και, με αυτόν τον τρόπο, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.
  Χρησιμοποιούμε τη διαδικασία διπλής συγκατάθεσης για την αποστολή newsletters μέσω e-mail. Αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνετε τις διαφημίσεις μέσω e-mail μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει προηγουμένως την υπηρεσία newsletter. Γι'αυτό τον λόγο, θα λάβετε ένα e-mail ειδοποίησης, στο οποίο θα επιβεβαιώσετε τη συγκατάθεση σας, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο.

 • Διαγωνισμός / Συγκατάθεση για διαφημίσεις (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ)

  Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό μας. Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που έχουν παραχωρηθεί σε αυτή αποκλειστικά για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
  Σεβόμαστε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παραχωρηθούν μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την αποστολή ειδοποιήσεων για τον διαγωνισμό. Αυτά είναι, για παράδειγμα, το όνομα, η διεύθυνση e-mail, η προσφώνηση, η διεύθυνση και η χώρα.
  Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με αστερίσκο (*). Για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, υποβάλλεται σε επεξεργασία και η διεύθυνση IP. Τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά και μπορείτε να τα συμπληρώσετε, εάν το επιθυμείτε. Χωρίς τα υποχρεωτικά πεδία δυστυχώς δεν μπορούμε να διεξαγάγουμε τον διαγωνισμό. Η συμμετοχή σας σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι δυνατή.
  Στο πλαίσιο της φόρμας συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχετε επίσης τη δυνατότητα να μας παρέχετε συγκατάθεση για διαφημίσεις. Μπορείτε, φυσικά, να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό και χωρίς να παρέχετε τη συγκατάθεση για διαφημίσεις.
  Εφόσον σημειώσετε το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου και μας παρέχετε τη συγκατάθεση, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να σας αποστέλλουμε πληροφορίες και προσφορές σχετικά με τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας [προϊόντα και (αποκλειστικές) προσφορές της PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπης Α.Ε.] και μέσω ταχυδρομείου.
  Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους, στο τηλέφωνο 210-8000018, μέσω e-mail στη διεύθυνση GDPR_PMHellas@playmobil.gr ή μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά.

 • Ηλεκτρονικό κατάστημα (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ)

  Η παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εν γένει προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα συνεπάγεται τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία από την PLAYMOBIL Ελλάς Μονοπρόσωπη A.E. (εφεξής Playmobil), είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της, των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που δηλώνει ο υποψήφιος αγοραστής κατά την παραγγελία, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων τηρούμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΚ679/2016) και του εφαρμοστικού Νόμου αυτού (N. 4624/2019).
  Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι η εξυπηρέτηση και εκτέλεση της παραγγελίας που δίνεται, δηλαδή η καταχώρηση των στοιχείων της παραγγελίας, του ονοματεπωνύμου του αγοραστή, της διεύθυνσής του, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιβεβαίωση της παραγγελίας και του τηλεφώνου του, η επαλήθευση της παραγγελίας και των στοιχείων, η επαλήθευση της πληρωμής και του τρόπου αυτής, η αποστολή των ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εν γένει προϊόντων στη δηλωθείσα διεύθυνση, η έκδοση του σχετικού φορολογικού παραστατικού για την αγορά των ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εν γένει προϊόντων καθώς και η επικοινωνία και ενημέρωση των πελατών σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής αυτών ή σε περίπτωση που ανακύψει κάποιο πρόβλημα. Τα δεδομένα αυτά, εκτός της διαβίβασής τους στην εταιρία Speedex Courier (www.speedex.gr) για να πραγματοποιηθεί η αποστολή στη διεύθυνση του αγοραστή και στην Salesforce (www.salesforce.com/company/privacy/), βάσει όσων στις παραπάνω παραγράφους ορίζονται, δεν διαβιβάζονται σε άλλους τρίτους αποδέκτες ούτε σε χώρες εκτός Ε.Ε..
  Μετά την αποστολή της παραγγελίας τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται από την Playmobil, εφόσον είναι αναγκαίο να διατηρηθούν βάσει νόμου (π.χ. αντίγραφο φορολογικού παραστατικού κλπ.) ή για την ικανοποίηση έννομων συμφερόντων της εταιρίας και για το χρονικό διάστημα που ο νόμος ορίζει (άρθρο 73 παρ. 4 Ν. 4624/2019) και θα διαγράφονται εφόσον τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για τους ανωτέρω σκοπούς, ή εάν ο αγοραστής δηλώσει εγγράφως ότι επιθυμεί να διατηρηθούν τα στοιχεία αυτά από την εταιρία για την προώθηση διαφημιστικού υλικού, νέων, εκδηλώσεων κλπ. της εταιρίας ή για τη δημιουργία ιστορικού παραγγελιών προς διευκόλυνση μελλοντικής παραγγελίας του. Το υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση:

  1. την ενημέρωση (Άρθρο 12 ΓΚΠΔ),
  2. διόρθωση (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ),
  3. διαγραφή των στοιχείων του (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ) που τηρούνται σε Αρχείο
  4. τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ),
  5.τη φορητότητα τους (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ)
  6. την εναντίωση στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της εναντίωσής του στην τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ), κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, υποβάλλοντας γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα στην Εταιρεία που θα απευθύνει στις ακόλουθες διευθύνσεις:
  i. Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση: PLAYMOBIL Ελλάς Μονοπρόσωπη A.E., Αμαλιάδος 4 και Καλαβρύτων, Κηφισιά, Τ.Κ. 14564
  ii. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση GDPR_PMHellas@playmobil.gr
  Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: κα. Μάτα Ευθυμίου και κα. Γεωργία Σερέτη
  7. Ή να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

  Σεβόμαστε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παραχωρηθούν μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για την εκτέλεση της σύμβασης ή/και για την εκπλήρωση των συμβατικών καθηκόντων μας όπως ορίζει το άρθρο 6(1β) του ΓΚΠΔ (δηλαδή, το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail σας, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία πληρωμής για τον εκάστοτε τρόπο πληρωμής κλπ.) ή η συγκέντρωση των οποίων συνιστά για εμάς νομική υποχρέωση. Επιπλέον, είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP. Χωρίς αυτά τα δεδομένα θα πρέπει δυστυχώς να απορρίψουμε τη σύναψη της σύμβασης, καθώς δεν θα μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να την εκτελέσουμε ή, εάν χρειαστεί, θα πρέπει να καταγγείλουμε μια υφιστάμενη σύμβαση. Φυσικά, μπορείτε να παραχωρήσετε και άλλα δεδομένα οικειοθελώς, εφόσον το επιθυμείτε.
  Η Playmobil δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών.

 • Εγγραφή / Λογαριασμός πελάτη (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ)

  Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν εγγραφή, κατόπιν παραχώρησης προσωπικών δεδομένων. Το πλεονέκτημα έγκειται ιδίως στο γεγονός ότι μπορούν να προβάλλουν το ιστορικό των παραγγελιών και ότι τα δεδομένα που έχουν παραχωρήσει στη φόρμα παραγγελιών αποθηκεύονται. Σε μια νέα παραγγελία, δεν θα χρειαστεί, ως εκ τούτου, να συμπληρώσετε πάλι τα στοιχεία σας.
  Η εγγραφή είναι, επομένως, είτε υποχρεωτική για την εκτέλεση μιας σύμβασης (μέσω του διαδικτυακού καταστήματός μας) με εσάς ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων είτε πιθανή, εφόσον έχετε ήδη πρόσβαση ως επισκέπτης.
  Σε αυτή την περίπτωση, σεβόμαστε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, καθώς μόνο τα απαραίτητα για την εγγραφή δεδομένα επισημαίνονται ως υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκο (*). Αυτά είναι, για παράδειγμα, η διεύθυνση e-mail και ο κωδικός πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της επανάληψης του κωδικού πρόσβασης.
  Για παραγγελία στο διαδικτυακό κατάστημά μας, χρειαζόμαστε για την παράδοση επιπλέον τα δεδομένα της διεύθυνσης χρέωσης (προσφώνηση, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου). Εάν η διεύθυνση παράδοσης διαφέρει από τη διεύθυνση χρέωσης, παραχωρούνται τα ως άνω δεδομένα και για τη διεύθυνση παράδοσης.
  Κατά τη εγγραφή στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, αποθηκεύονται επίσης η διεύθυνση IP του χρήστη, η ημερομηνία και η ώρα της εγγραφής (τεχνικά δεδομένα παρασκηνίου). Με το πάτημα του κουμπιού «Εγγραφή τώρα», παραχωρείτε συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
  Έχετε υπ’ όψιν: Ο κωδικός πρόσβασης που παρέχετε αποθηκεύεται από εμάς με κρυπτογράφηση. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας δεν μπορούν να διαβάσουν αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να σας παρέχουν πρόσβαση εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
  Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασής μου», μέσω της οποίας σας αποστέλλεται μέσω e-mail ένας νέος κωδικός πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα. Κανένας εργαζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας τηλεφωνικά ή γραπτά. Παρακαλούμε να μην δώσετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας, εάν ποτέ σας τον ζητήσουν.
  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται από εμάς για σκοπούς χρήσης της πύλης των πελατών. Εφόσον εγγραφείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία μας με διεύθυνση e-mail ως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα αυτά καθίστανται διαθέσιμα για όλες τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε (για παράδειγμα, για παραγγελίες στο διαδικτυακό κατάστημά μας). Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διεκπεραιωμένες παραγγελίες από το ιστορικό παραγγελιών. Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να καταχωρίσετε αλλαγές στη διεύθυνση χρέωσης ή παράδοσης.
  Στα εγγεγραμμένα άτομα προσφέρεται η δωρεάν δυνατότητα να προβούν σε αλλαγές / διορθώσεις της διεύθυνσης χρέωσης ή παράδοσης στο ιστορικό παραγγελιών. Αλλαγές / διορθώσεις πραγματοποιεί και το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, εφόσον επικοινωνήσετε μαζί του. Φυσικά, μπορείτε να καταργήσετε ή/και να διαγράψετε την εγγραφή σας ή/και τον λογαριασμό πελάτη (από την επιλογή «Ο λογαριασμός μου», «Διαγραφή λογαριασμού»).

 • Τρόπος πληρωμής (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ), Έλεγχος φερεγγυότητας (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ)

  Στο διαδικτυακό κατάστημά μας, μπορείτε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας με πιστωτική κάρτα, μέσω PayPal, με αντικαταβολή ή μέσω τράπεζας (με σύστημα άμεσης χρέωσης SEPA). Για τον σκοπό αυτό, συγκεντρώνονται τα εκάστοτε δεδομένα που σχετίζονται με τη πληρωμή, προκειμένου να είναι εφικτή η διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας. Επιπλέον, είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP.
  Σεβόμαστε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παραχωρηθούν μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για τη διεκπεραίωση της πληρωμής και, παράλληλα, της σύμβασης ή η συγκέντρωση των οποίων συνιστά για εμάς νομική υποχρέωση.
  Χωρίς αυτά τα δεδομένα θα πρέπει δυστυχώς να απορρίψουμε τη σύναψη της σύμβασης, καθώς δεν θα μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να την εκτελέσουμε.
  Το σύστημα πληρωμών που εφαρμόζουμε χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL, για την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων σας.

  Σημείωση για την πληρωμή του λογαριασμού:
  Όταν επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής λογαριασμού στο διαδικτυακό κατάστημά μας, διενεργούμε έλεγχο φερεγγυότητας. Για τον σκοπό αυτό, τα δεδομένα που σχετίζονται με τον έλεγχο φερεγγυότητας αποστέλλονται στην Arvato, προκειμένου να μας αποστείλει επιβεβαίωση φερεγγυότητας ή κινδύνου απώλειας.

  Σημείωση περί προστασίας των δεδομένων για την Arvato:
  Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας (όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης, αν απαιτείται) για σκοπούς ελέγχου φερεγγυότητας, αναφοράς πληροφοριών για την εκτίμηση κινδύνου μη πληρωμής, βάσει μαθηματικών/στατιστικών μεθόδων με τη χρήση δεδομένων από διευθύνσεις, καθώς και για σκοπούς επαλήθευσης της διεύθυνσής σας (έλεγχος δυνατότητας παράδοσης) στην εταιρεία infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.
  Νομικές βάσεις των εν λόγω διαβιβάσεων συνιστούν το Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο β και το Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Οι διαβιβάσεις βάσει των εν λόγω διατάξεων επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνον εφόσον είναι απαραίτητες για τη διαφύλαξη έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας ή τρίτων, τα οποία δεν υπερισχύουν των συμφερόντων, των βασικών δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο της ICD με την έννοια που περιγράφεται στο Άρθρο 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»), δηλαδή πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της επιχείρησης, τους σκοπούς της αποθήκευσης των δεδομένων, τους αποδέκτες των δεδομένων, το δικαίωμα αυτόβουλης υποβολής αίτησης, την αξίωση για διαγραφή ή διόρθωση κ.λπ., θα βρείτε στο συνημμένο ή στην ακόλουθη σύνδεση: (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt).

  Σημείωση για την πληρωμή με πιστωτική κάρτα:
  Όπως συνηθίζεται στις πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που εισάγονται ελέγχονται, ενώ πραγματοποιείται και έλεγχος φερεγγυότητας.

  Σημείωση για το PayPal:
  Το PayPal είναι μια εταιρεία της PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal , L-2449 Luxembourg. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει τον τρόπο πληρωμής «PayPal» κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο διαδικτυακό κατάστημά μας, τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων διαβιβάζονται αυτόματα στο PayPal.
  Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι υποχρεωτικά για τη διεκπεραίωση της πληρωμής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στο PayPal είναι κατά κανόνα το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση e-mail, η διεύθυνση IP, ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της πληρωμής.
  Για την εκτέλεση της σύμβασης πληρωμής είναι, επίσης, απαραίτητα εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συνδέονται με την εκάστοτε παραγγελία.
  Λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στο PayPal μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
  https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev (για τη νομοθεσία που ισχύει από 25.5.2018).

  Σημείωση για την άμεση χρέωση:
  Όπως συνηθίζεται στις τραπεζικές πληρωμές, συγκεντρώνονται τα στοιχεία του λογαριασμού σας (IBAN, δικαιούχος λογαριασμού), προκειμένου να χρεωθεί το ποσό στον λογαριασμό σας.

 • Αποστολή καταλόγου μέσω ταχυδρομείου / e-mail (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχεία α, β EU-DS-GMO)

  Επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς εντός του πεδίου της φόρμας παραγγελίας για να πραγματοποιήσουμε την αποστολή του καταλόγου, εκτός εάν συμφωνείτε να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω.
  Εδώ τηρείται η αρχή της προστασίας των οικονομικών στοιχείων, καθώς πρέπει να μας δώσετε μόνο τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απολύτως για την εκτέλεση της παραγγελίας (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο αριθμός).
  Επιπλέον, η διεύθυνση IP σας υποβάλλεται σε επεξεργασία για τεχνικούς λόγους και για νομική προστασία.

 • Διαφημιστικοί σκοποί για υφιστάμενους πελάτες (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ)

  Η geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG θεωρεί σημαντικό να φροντίζει τη σχέση με τους πελάτες της και να τους αποστέλλει πληροφορίες και προσφορές σχετικά με τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας (κατάλογο και ενημερωτικό δελτίο). Για αυτόν τον σκοπό, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, προκειμένου να σας αποστέλλουμε κατάλληλες πληροφορίες και προσφορές μέσω e-mail και ταχυδρομείου.
  Εάν δεν το επιθυμείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον συνδέεται με την άμεση διαφήμιση. Εφόσον προβάλετε εναντίωση, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό.
  Η εναντίωση μπορεί να γίνει χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους, δωρεάν και άτυπα και, εάν είναι δυνατόν, τηλεφωνικά στον αριθμό 210-8000018, μέσω e-mail στη διεύθυνση GDPR_PMHellas@playmobil.gr (Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: κα. Μάτα Ευθυμίου και κα. Γεωργία Σερέτη) ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., Αμαλιάδος 4 & Καλαβρύτων, 14564, Κηφισιά.

 • Αυτοματοποιημένες αποφάσεις για μεμονωμένες περιπτώσεις

  Η πλήρως αυτοματοποιημένη επεξεργασία χρησιμοποιείται για τη λήψη μιας απόφασης στις εξής περιπτώσεις:
  Όταν επιλέγετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα το τιμολόγιο ως τρόπο πληρωμής, διεξάγουμε έναν έλεγχο φερεγγυότητας. Για τον σκοπό αυτό, μεταβιβάζονται τα δεδομένα που αφορούν τη φερεγγυότητα στην Arvato για την εξακρίβωση της φερεγγυότητας και τυχόν κινδύνων μη πληρωμής. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

  Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία ή επιθυμείτε να συζητήσετε μαζί μας τα αποτελέσματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@playmobil.gr.
  Περισσότερα για την καταγραφή κατά την περιήγησή σας στην σελίδα μας μπορείτε να διαβάσετε στην Πολιτική Cookies

 • Cookies

  Για τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές των χρηστών παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

 • Προφίλ χρήστη / Μέθοδος Webtracking

  Σημείωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων για την Econda:
  Για τη διαμόρφωση της διαδικτυακής τοποθεσίας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, καθώς και για τη βελτιστοποίησή της, συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται ανώνυμα δεδομένα μέσω λύσεων και τεχνολογιών της econda GmbH, καθώς και για τη δημιουργία προφίλ χρήσης μέσω αυτών των δεδομένων, με τη χρήση ψευδωνύμου. Για αυτόν τον σκοπό, εγκαθίστανται Cookies τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση ενός προγράμματος περιήγησης. Τα προφίλ χρήσης δεν δημιουργούνται, ωστόσο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη με δεδομένα που αφορούν τον χρήστη του ψευδωνύμου. Συγκεκριμένα, οι διευθύνσεις IP καθίστανται μη αναγνωρίσιμες, άμεσα με την είσοδο, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη σύνδεση του προφίλ χρήσης με τη διεύθυνση IP. Η χρήση των δεδομένων με ψευδώνυμο πραγματοποιείται βάσει του κανονισμού που προβλέπει η παράγραφος 15 εδάφιο 3 του γερμανικού Νόμου περί Τηλεμέσων (Telemediengesetz -TMG). Οι επισκέπτες αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας μπορούν να αντιταχθούν εδώ στη μελλοντική συγκέντρωση και αποθήκευση των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Η εναντίωση ισχύει μόνο για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης μέσω των οποίων υποβάλλεται. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητο σε όλες τις συσκευές. Εάν διαγράψετε το Opt-out-Cookie, θα αποσταλλούν και πάλι ερωτήματα στην econda.

 • Υποδείξεις για την προστασία των δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

  Η PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. διατηρεί παρουσία σε διάφορα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προκειμένου να επικοινωνεί με τους εγγεγραμμένους χρήστες και να τους ενημερώνει εκεί σχετικά με τις προσφορές μας.
  Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση των εν λόγω πλατφορμών μαζί με τις λειτουργίες που αυτές διαθέτουν υπόκειται στην αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τη συμπεριφορά σας ως χρήστη στις εν λόγω πλατφόρμες. Αυτό ισχύει ειδικά για τη χρήση των διαδραστικών λειτουργιών (π.χ. σχολιασμός, κοινοποίηση, αξιολόγηση).
  Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, ωστόσο, είμαστε από κοινού υπεύθυνοι με το Facebook έναντι όλων των πελατών, των ενδιαφερομένων και των χρηστών μας. Γνωρίζουμε αυτήν την ευθύνη μας και μεριμνούμε για την προστασία των δεδομένων σας. Δυστυχώς, όμως, δεν είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε πλήρως σε αυτήν την ευθύνη μας, καθώς το Facebook δεν μας μεταβιβάζει τις πληροφορίες με τη διαφάνεια που απαιτείται για την εκπλήρωση της επονομαζόμενης υποχρέωσης παροχής πληροφοριών από μέρους μας. Παρόλα αυτά, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.
  Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι κατά τη χρήση των πλατφορμών ενδέχεται τα δεδομένα σας να υποστούν επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει της πιστοποίησης σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, οι πάροχοι των ΗΠΑ εγγυώνται ότι οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ τηρούνται και κατά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ.
  Επιπλέον, τα δεδομένα χρήσης και χρήστη σας ενδέχεται να υποστούν επεξεργασία για σκοπούς που εξυπηρετούν την έρευνα αγοράς και τη διαφήμιση. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, προφίλ χρηστών από τη συμπεριφορά σας ως χρήστη και από τα ενδιαφέροντα που θα προκύψουν βάσει αυτής. Έτσι, μπορούν να εμφανίζονται διαφημιστικές αγγελίες εντός και εκτός των πλατφορμών. Για αυτόν τον σκοπό, αποθηκεύονται συνήθως cookies στη συσκευή σας. Ανεξαρτήτως αυτού, ενδέχεται να αποθηκεύονται και δεδομένα στα προφίλ χρηστών τα οποία δεν συλλέγονται απευθείας από τις συσκευές σας (ειδικά αν είστε μέλος των εκάστοτε πλατφορμών και έχετε παραμείνει συνδεδεμένος/η σε αυτές).
  Εμείς ως πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας πληροφοριών δεν συλλέγουμε ούτε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα με βάση τη χρήση της υπηρεσίας μας από μέρους σας.
  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πραγματοποιείται με βάση τα έννομα συμφέροντά μας για την αποτελεσματική ενημέρωση και επικοινωνία των χρηστών σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ της ΕΕ. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί από τους εκάστοτε παρόχους η παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. με επισήμανση ενός πλαισίου ελέγχου ή με το πάτημα ενός κουμπιού για επιβεβαίωση), τότε η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) και το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ της ΕΕ.

  Δυνατότητα εναντίωσης
  Εάν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και δεν επιθυμείτε να συλλέγονται δεδομένα για εσάς μέσω της παρουσίας μας στο δίκτυο αυτό και να συσχετίζονται με τα αποθηκευμένα δεδομένα μέλους σας στο εκάστοτε δίκτυο, πρέπει

  να αποσυνδεθείτε από το εκάστοτε δίκτυο προτού επισκεφθείτε τη διαδικτυακή παρουσία μας,
  να διαγράψετε τα cookies που υπάρχουν στη συσκευή και
  να κλείσετε και να ανοίξετε εκ νέου το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο.

  Αφού συνδεθείτε εκ νέου, το δίκτυο σάς αναγνωρίζει και πάλι ως συγκεκριμένο χρήστη.
  Για μια λεπτομερή περιγραφή των διαφόρων μορφών επεξεργασίας και των δυνατοτήτων εναντίωσης (εξαίρεση ή opt-out), ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους των παρόχων με τις σχετικές πληροφορίες.
  Ακόμη και στην περίπτωση αιτημάτων για πληροφορίες και προβολής αξιώσεων που απορρέουν από τα δικαιώματα χρήστη, σας υπενθυμίζουμε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να προβάλετε τις εν λόγω αξιώσεις έναντι των παρόχων. Μόνο οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα στοιχεία χρήστη και μπορούν να απαντήσουν απευθείας στο αίτημά σας και να παρέχουν πληροφορίες. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να απευθυνθείτε σε.

  Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία) – Δήλωση περί απορρήτου: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads και http://www.youronlinechoices.com, Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) – Δήλωση περί απορρήτου: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

  Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ΗΠΑ) – Δήλωση περί απορρήτου / opt-out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

  Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, Σαν Φρανσίσκο, CA 94103, ΗΠΑ) – Δήλωση περί απορρήτου: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

  Σημειώσεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δημοσιεύσετε στη διαδικτυακή παρουσία μας εικόνες, κείμενα, σχέδια, βίντεο, μουσική κ.λπ., πρέπει να γνωρίζετε ότι παραχωρείτε όλα τα δικαιώματα χρήσης στο δίκτυο, κάτι το οποίο θα μπορούσε τελικά να έχει για εσάς έννομες συνέπειες, αν δεν είστε εσείς ο δημιουργός ή ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου που δημοσιεύετε από εμάς παρακαλούμε ανατρέξτε στις Νομικές Πληροφορίες.

 • Διαδικτυακές προσφορές σε παιδιά

  Δεν επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 16 ετών να διαβιβάζουν σε εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή/και να μας υποβάλλουν δήλωση συγκατάθεσης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των υπευθύνων για την ανατροφή τους. Παρακαλούμε τους γονείς και τους υπευθύνους για την ανατροφή να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικτυακές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους.

 • Συνδέσεις προς άλλους παρόχους

  Η διαδικτυακή τοποθεσία μας περιλαμβάνει επίσης –σαφώς αναγνωρίσιμες– συνδέσεις προς τις διαδικτυακές παρουσίες άλλων εταιρειών. Παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες συνδέσεις προς διαδικτυακές τοποθεσίες άλλων παρόχων, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε καθόλου το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε καμία εγγύηση ούτε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο. Για το περιεχόμενο των εν λόγω τοποθεσιών υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πάροχος ή υπεύθυνος λειτουργίας τους.
  Οι συνδεδεμένες τοποθεσίες ελέγχονται τη στιγμή της σύνδεσης για πιθανές παραβάσεις ή προσβολές της νομοθεσίας. Τυχόν παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν εμφανές τη στιγμή της σύνδεσης. Μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων τοποθεσιών δεν είναι απαιτητός χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία περί νομικής παράβασης. Με τη γνωστοποίηση νομικών παραβάσεων οι εν λόγω συνδέσεις θα διαγράφονται άμεσα.