• Δήλωση Απορρήτου της geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG

  Με την ευκαιρία της επίσκεψής σας, σας καλωσορίζουμε στη διαδικτυακή τοποθεσία μας και χαιρόμαστε πολύ για το ενδιαφέρον σας προς την εταιρεία μας. Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα την ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συγκεκριμένα με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και με τους ισχύοντες εκτελεστικούς νόμους που ισχύουν συγκεκριμένα στη χώρα στην οποία λειτουργούμε. Με τη βοήθεια της παρούσας δήλωσης απορρήτου, σας ενημερώνουμε εκτενώς σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG και σχετικά με τα δικαιώματά σας.
  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οι πληροφορίες εκείνες που καθιστούν εφικτή την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Σε αυτά περιλαμβάνονται συγκεκριμένα το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email, αλλά και η διεύθυνση IP.
  Ανώνυμα θεωρούνται τα δεδομένα βάσει των οποίων δεν μπορεί να θεμελιωθεί καμία προσωπική σύνδεση με τον χρήστη.

 • Υπεύθυνοι φορείς και Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

  Διεύθυνση (πλήρης διεύθυνση κλήτευσης της εταιρείας)
  geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
  Brandstätterstraße 2 - 10
  D - 90513 Zirndorf

  Στοιχεία επικοινωνίας
  www.playmobil.com
  Τηλ.: 0911/9666-0
  Φαξ: 0911/9666-1120
  E-Mail: service@playmobil.de

  Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση:
  GDPR_PMHellas@playmobil.gr

 • Τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων

  Αρχικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε άμεσα για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά κατονομάζονται στα άρθρα 15 - 22 του ΓΚΠΔ. Περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Το δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ)
  2. Το δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ)
  3. Το δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ)
  4. Το δικαίωμα στη φορητότητα (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ)
  5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
  6. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

  Για να επικαλεστείτε αυτά τα δικαιώματα, απευθυνθείτε στη διεύθυνση: GDPR_PMHellas@playmobil.gr. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων στην εταιρεία μας. Διατηρείτε, επίσης, δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή προστασίας των δεδομένων.

 • Δικαιώματα εναντίωσης

  Παρακαλούμε, λάβετε υπ’ όψιν τα εξής, όσον αφορά τα δικαιώματα εναντίωσης:

  Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων ανά πάσα στιγμή χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον συνδέεται με την άμεση διαφήμιση.
  Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για αυτόν τον σκοπό. Η εναντίωση είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει άτυπα, εάν είναι δυνατόν στη διεύθυνση: GDPR_PMHellas@playmobil.gr.
  Στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τη διαφύλαξη έννομων συμφερόντων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.
  Σε αυτή την περίπτωση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 • Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας δεδομένων

  Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και όλες οι υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις του δικαίου περί προστασίας των δεδομένων. Οι νομικές βάσεις της επεξεργασίας δεδομένων καταδεικνύονται συγκεκριμένα στο Άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.
  Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να εκκινήσουμε μια επιχειρηματική επαφή, για την εκτέλεση συμβατικών ή έννομων υποχρεώσεων, για την εκτέλεση συμβατικής σχέσης, για την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την ενδυνάμωση πελατειακών σχέσεων, στις οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνονται αναλύσεις για σκοπούς μάρκετινγκ ή άμεσης διαφήμισης.
  Στο πλαίσιο του δικαίου περί προστασίας των δεδομένων, προϋπόθεση άδειας συνιστά επίσης η συγκατάθεση εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που απαιτείται συγκατάθεση, σας εξηγούμε τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων σας και το δικαίωμά σας για ανάκληση της συγκατάθεσης. Εάν η συγκατάθεση αφορά επίσης την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα σας το επισημαίνουμε ρητά στη συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 88 εδάφιο 1 του ΓΚΠΔ.
  Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την έννοια που περιγράφεται στο άρθρο 9 εδάφιο 1 του ΓΚΠΔ προκύπτει μόνο όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη λόγω νομικών απαιτήσεων και δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρηθεί ότι τα έννομα συμφέροντά σας υπερισχύουν της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 88 εδάφιο 1 του ΓΚΠΔ.

 • Μεταβίβαση σε τρίτους

  Θα μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους μόνο στο πλαίσιο των νομικών διατάξεων ή κατόπιν ανάλογης συγκατάθεσης. Διαφορετικά, μεταβίβαση σε τρίτους προκύπτει μόνον εφόσον αναγκαστούμε, λόγω επιτακτικών νομικών απαιτήσεων (μεταβίβαση σε εξωτερικούς φορείς, όπως για παράδειγμα ελεγκτικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου).

 • Αποδέκτης των δεδομένων / Κατηγορίες αποδεκτών

  Στην εταιρεία μας διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας θα τα λάβουν μόνο εκείνα τα άτομα, τα οποία χρειάζονται τα δεδομένα σας για την εκπλήρωση συμβατικών και νομικών καθηκόντων.
  Σε πολλές περιπτώσεις, πάροχοι υπηρεσιών υποστηρίζουν επιμέρους τμήματά μας στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Έχουν συναφθεί οι απαραίτητες σύμφωνα με το δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων συμβάσεις με όλους τους παρόχους υπηρεσιών.
  Προκειμένου να επεξεργαστούμε παραγγελίες με αποστολή μέσω UPS, καταχωρούνται όνομα, επίθετο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και email του παραλήπτη. Αυτές οι πληροφορίες παραδίδονται στη UPS με σκοπό την αποστολή της παραγγελίας. Μετά την παράδοση αυτών των στοιχείων, ο παραλήπτης λαμβάνει ένα επιβεβαιωτικό email από τη UPS, με πληροφορίες παρακολούθησης της παραγγελίας του. Με την αποδοχή αυτής της δήλωσης Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για αυτή τη διαδικασία.

 • Μεταφορά σε τρίτες χώρες / Πρόθεση για μεταφορά σε τρίτες χώρες

  Δεδομένα θα μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την απόδοση της συμβατικής υποχρέωσης, εάν απαιτείται από τον νόμο, ή εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας.
  Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν πάροχο υπηρεσιών ή σε εταιρίες ομίλων εκτός του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου: Salesforce (Η.Π.Α. και Ασία-Ειρηνικός).
  Mπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου της Saleforce εδώ: http://www.salesforce.com/company/privacy/

 • Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων

  Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας τους. Έχετε υπ’ όψιν ότι πολλές προθεσμίες διατήρησης προϋποθέτουν την (υποχρεωτική) περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων. Αυτό αφορά κυρίως προθεσμίες αποθήκευσης που εμπίπτουν στο εμπορικό δίκαιο ή στο φορολογικό δίκαιο (π.χ. στον Εμπορικό Κώδικα, στον Φορολογικό Κώδικα κ.λπ.). Εφόσον δεν υπάρχουν περαιτέρω υποχρεώσεις διατήρησης, τα δεδομένα θα διαγράφονται ανά τακτά διαστήματα μετά την επίτευξη των σκοπών.
  Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε δεδομένα εάν μας έχετε παραχωρήσει σχετική άδεια ή όταν προκύπτουν νομικές διενέξεις και χρησιμοποιούμε αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής, η οποία μπορεί να ανέλθει στα τριάντα έτη. Η συνηθισμένη προθεσμία παραγραφής ανέρχεται στα τρία έτη.

 • Ασφαλής μετάδοση των δεδομένων σας

  "Προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει από πιθανή ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή από την προσπέλασή τους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Τα επίπεδα ασφάλειας ελέγχονται συνεχώς σε συνεργασία με ειδικούς στον τομέα της ασφάλειας και προσαρμόζονται στα νέα πρότυπα ασφάλειας.
  Η ανταλλαγή δεδομένων από και προς τη διαδικτυακή τοποθεσία μας πραγματοποιείται πάντα σε κρυπτογραφημένη μορφή. Για τη διαδικτυακή τοποθεσία μας, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο μετάδοσης HTTPS, πάντα σύμφωνα με τη χρήση των υφιστάμενων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης.
  Επιπλέον, προσφέρουμε στους χρήστες μας, όσον αφορά τις φόρμες επικοινωνίας, κρυπτογράφηση περιεχομένου. Αποκρυπτογράφηση των εν λόγω δεδομένων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μόνο εμείς. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης άλλων τρόπων επικοινωνίας (π. χ. το ταχυδρομείο)."

 • Υποχρέωση διάθεσης των δεδομένων

  Διάφορα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για τη σύσταση, εκτέλεση και καταγγελία της ενοχικής σχέσης και της εκπλήρωσης των συμβατικών και νομικών καθηκόντων που συνδέονται με αυτή. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τη χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας μας και των διαφόρων λειτουργιών που διαθέτει.
  Σχετικές λεπτομέρειες αναφέρουμε συνοπτικά στην ως άνω ενότητα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο, και λόγω νομικών διατάξεων, κάποια δεδομένα να συγκεντρωθούν ή και να καταστούν διαθέσιμα. Έχετε υπ’ όψιν ότι η επεξεργασία των ερωτημάτων σας ή η εκτέλεση της βασικής ενοχικής σχέσης δεν είναι εφικτές χωρίς τη διάθεση των εν λόγω δεδομένων.

 • Κατηγορίες, πηγές και προέλευση των δεδομένων

  Το ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε καθορίζεται από το εκάστοτε πλαίσιο: Εξαρτάται, για παράδειγμα, από το εάν έχετε κάνει ηλεκτρονική παραγγελία ή εάν έχετε υποβάλει κάποια ερώτηση στη φόρμα επικοινωνίας μας, εάν μας αποστείλετε αίτηση πρόσληψης ή εάν έχετε υποβάλει κάποιο παράπονο.
  Έχετε υπ’ όψιν ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επεξεργασίας καθιστούμε πληροφορίες διαθέσιμες σε αρμόδιους φορείς, εάν απαιτείται και σε μεμονωμένη μορφή, για παράδειγμα κατά την αποστολή δικαιολογητικών αίτησης πρόσληψης ή σε περίπτωση αιτήματος επικοινωνίας.

  Κατά την επίσκεψη στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:
  1. Όνομα της υπηρεσίας παροχής Internet
  2. Στοιχεία σχετικά με τη διαδικτυακή τοποθεσία από την οποία μας επισκέπτεστε
  3. Πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούνται
  4. Διεύθυνση IP που έχει παραχωρηθεί από την υπηρεσία παροχής Internet που χρησιμοποιείτε
  5. Υποχρεωτικά στοιχεία, όγκο μεταδιδόμενων δεδομένων, Λήψεις/Εξαγωγές δεδομένων
  6. Στοιχεία σχετικά με τις διαδικτυακές τοποθεσίες που καλείτε μέσω ημών, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας

  Στο πλαίσιο αιτήματος επικοινωνίας, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:
  1. Επώνυμο, όνομα
  2. Διεύθυνση
  3. Διεύθυνση e-mail
  4. Προσφώνηση
  5. Στοιχεία σχετικά με επιθυμίες και ενδιαφέροντα

  Στο πλαίσιο διαδικασίας παραγγελίας, επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:
  1. Προσφώνηση
  2. Επώνυμο, όνομα
  3. Όνομα εταιρείας
  4. Ημερομηνία γέννησης
  5. Διεύθυνση παράδοσης
  6. Διεύθυνση χρέωσης
  7. Διεύθυνση e-mail
  8. Αριθμό τηλεφώνου
  9. Στοιχεία από άλλες πηγές που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με επιτρεπτό τρόπο

  Στο πλαίσιο ενημερωτικών δελτίων, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:
  1. Επώνυμο, όνομα
  2. Διεύθυνση e-mail
  3. Προσφώνηση
  4. Ταχυδρομικό κώδικα
  5. Δεδομένα ανάλυσης από την αξιολόγηση των ενημερωτικών δελτίων

  Στο πλαίσιο διαγωνισμών, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής δεδομένα:
  1. Επώνυμο, όνομα
  2. Διεύθυνση
  3. Διεύθυνση e-mail
  4. Ημερομηνία γέννησης
  5. Χώρα

 • Φόρμα επικοινωνίας / επικοινωνία μέσω e-mail (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ)


  Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, παρέχεται μια φόρμα επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονική επικοινωνία. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παραχωρούνται στο πλαίσιο της φόρμας επικοινωνίας, για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να ανταποκριθούμε στις ερωτήσεις και στις επιθυμίες σας.
  Σε αυτή την περίπτωση, σεβόμαστε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παραχωρηθούν μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αυτά είναι η διεύθυνση e-mail, η προσφώνηση, το όνομα, το επώνυμο, το θέμα επικοινωνίας, καθώς και το ίδιο το πλαίσιο μηνύματος. Επιπλέον, είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP. Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα είναι προαιρετικά πεδία και μπορείτε να τα συμπληρώσετε ανάλογα με το αίτημά σας (για παράδειγμα, για πιο εξατομικευμένη απάντηση στην ερώτησή σας).
  Εφόσον απευθύνεστε σε εμάς μέσω e-mail, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιούνται στο e-mail αποκλειστικά για την επεξεργασία του ερωτήματός σας.

 • Ενημερωτικό δελτίο (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ)

  Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, παρέχεται η δυνατότητα συνδρομής σε δωρεάν ενημερωτικό δελτίο. Η διεύθυνση e-mail καθώς και το όνομά σας, τα οποία παραχωρούνται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, θα χρησιμοποιούνται για την αποστολή του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου.
  Σε αυτή την περίπτωση, σεβόμαστε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, καθώς ως υποχρεωτικό πεδίο χαρακτηρίζεται μόνο αυτό της διεύθυνσης e-mail (ενδεχομένως και το όνομα, σε περίπτωση εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου). Κατά την παραγγελία του ενημερωτικού δελτίου, είναι επίσης απαραίτητη για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP.
  Μπορείτε φυσικά να διακόψετε τη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή, μέσω της επιλογής διακοπής της συνδρομής που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο, και, με αυτόν τον τρόπο, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.
  Χρησιμοποιούμε τη διαδικασία διπλής συγκατάθεσης για την αποστολή newsletters μέσω e-mail. Αυτό σημαίνει ότι θα λα τις διαφημίσεις μέσω e-mail μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει προηγουμένως την υπηρεσία newsletter. Γι'αυτό τον λόγο, θα λάβετε ένα e-mail ειδοποίησης, στο οποίο θα επιβεβαιώσετε τη συγκατάθεση σας, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο.

 • Διαγωνισμός / Συγκατάθεση για διαφημίσεις (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ)

  Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό μας. Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που έχουν παραχωρηθεί σε αυτή αποκλειστικά για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
  Σεβόμαστε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παραχωρηθούν μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την αποστολή ειδοποιήσεων για τον διαγωνισμό. Αυτά είναι, για παράδειγμα, το όνομα, η διεύθυνση e-mail, η προσφώνηση, η διεύθυνση και η χώρα.
  Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με αστερίσκο (*). Για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, υποβάλλεται σε επεξεργασία και η διεύθυνση IP. Τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά και μπορείτε να τα συμπληρώσετε, εάν το επιθυμείτε. Χωρίς τα υποχρεωτικά πεδία δυστυχώς δεν μπορούμε να διεξαγάγουμε τον διαγωνισμό. Η συμμετοχή σας σε αυτή την περίπτωση δεν θα είναι δυνατή.
  Στο πλαίσιο της φόρμας συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχετε επίσης τη δυνατότητα να μας παρέχετε συγκατάθεση για διαφημίσεις. Μπορείτε, φυσικά, να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό και χωρίς να παρέχετε τη συγκατάθεση για διαφημίσεις.
  Εφόσον σημειώσετε το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου και μας παρέχετε τη συγκατάθεση, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να σας αποστέλλουμε πληροφορίες και προσφορές σχετικά με τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας [προϊόντα και (αποκλειστικές) προσφορές της επωνυμίας PLAYMOBIL της geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG] και μέσω ταχυδρομείου.
  Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους, στο τηλέφωνο 0911/9666-0, μέσω e-mail στη διεύθυνση gewinnspiele@playmobil.de ή μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση geobra Brandsätter Stiftung & Co.KG, Brandstätter Str. 2-10, D – 90513 Zirndorf.

 • Ηλεκτρονικό κατάστημα (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ)

  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που παραχωρείτε στο πλαίσιο της φόρμας παραγγελίας αποκλειστικά για την εκτέλεση ή/και διεκπεραίωση της συμβατικής σχέσης, εφόσον δεν εγκρίνετε περαιτέρω χρήση.
  Σεβόμαστε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παραχωρηθούν μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για την εκτέλεση της σύμβασης ή/και για την εκπλήρωση των συμβατικών καθηκόντων μας (δηλαδή, το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail σας, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία πληρωμής για τον εκάστοτε τρόπο πληρωμής) ή η συγκέντρωση των οποίων συνιστά για εμάς νομική υποχρέωση.
  Επιπλέον, είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP. Χωρίς αυτά τα δεδομένα θα πρέπει δυστυχώς να απορρίψουμε τη σύναψη της σύμβασης, καθώς δεν θα μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να την εκτελέσουμε ή, εάν χρειαστεί, θα πρέπει να καταγγείλουμε μια υφιστάμενη σύμβαση. Φυσικά, μπορείτε να παραχωρήσετε και άλλα δεδομένα οικειοθελώς, εφόσον το επιθυμείτε.

 • Εγγραφή / Λογαριασμός πελάτη (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ)

  Στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, προσφέρουμε στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν εγγραφή, κατόπιν παραχώρησης προσωπικών δεδομένων. Το πλεονέκτημα έγκειται ιδίως στο γεγονός ότι μπορούν να προβάλλουν το ιστορικό των παραγγελιών και ότι τα δεδομένα που έχουν παραχωρήσει στη φόρμα παραγγελιών αποθηκεύονται. Σε μια νέα παραγγελία, δεν θα χρειαστεί, ως εκ τούτου, να συμπληρώσετε πάλι τα στοιχεία σας.
  Η εγγραφή είναι, επομένως, είτε υποχρεωτική για την εκτέλεση μιας σύμβασης (μέσω του διαδικτυακού καταστήματός μας) με εσάς ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων είτε πιθανή, εφόσον έχετε ήδη πρόσβαση ως επισκέπτης.
  Σε αυτή την περίπτωση, σεβόμαστε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, καθώς μόνο τα απαραίτητα για την εγγραφή δεδομένα επισημαίνονται ως υποχρεωτικά πεδία με αστερίσκο (*). Αυτά είναι, για παράδειγμα, η διεύθυνση e-mail και ο κωδικός πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της επανάληψης του κωδικού πρόσβασης.
  Για παραγγελία στο διαδικτυακό κατάστημά μας, χρειαζόμαστε για την παράδοση επιπλέον τα δεδομένα της διεύθυνσης χρέωσης (προσφώνηση, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου). Εάν η διεύθυνση παράδοσης διαφέρει από τη διεύθυνση χρέωσης, παραχωρούνται τα ως άνω δεδομένα και για τη διεύθυνση παράδοσης.
  Κατά τη εγγραφή στη διαδικτυακή τοποθεσία μας, αποθηκεύονται επίσης η διεύθυνση IP του χρήστη, η ημερομηνία και η ώρα της εγγραφής (τεχνικά δεδομένα παρασκηνίου). Με το πάτημα του κουμπιού «Εγγραφή τώρα», παραχωρείτε συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.
  Έχετε υπ’ όψιν: Ο κωδικός πρόσβασης που παρέχετε αποθηκεύεται από εμάς με κρυπτογράφηση. Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας δεν μπορούν να διαβάσουν αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να σας παρέχουν πρόσβαση εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.
  Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασής μου», μέσω της οποίας σας αποστέλλεται μέσω e-mail ένας νέος κωδικός πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα. Κανένας εργαζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας τηλεφωνικά ή γραπτά. Παρακαλούμε να μην δώσετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας, εάν ποτέ σας τον ζητήσουν.
  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται από εμάς για σκοπούς χρήσης της πύλης των πελατών. Εφόσον εγγραφείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία μας με διεύθυνση e-mail ως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα αυτά καθίστανται διαθέσιμα για όλες τις ενέργειες στις οποίες θα προβείτε (για παράδειγμα, για παραγγελίες στο διαδικτυακό κατάστημά μας). Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διεκπεραιωμένες παραγγελίες από το ιστορικό παραγγελιών. Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να καταχωρίσετε αλλαγές στη διεύθυνση χρέωσης ή παράδοσης.
  Στα εγγεγραμμένα άτομα προσφέρεται η δωρεάν δυνατότητα να προβούν σε αλλαγές / διορθώσεις της διεύθυνσης χρέωσης ή παράδοσης στο ιστορικό παραγγελιών. Αλλαγές / διορθώσεις πραγματοποιεί και το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, εφόσον επικοινωνήσετε μαζί του. Φυσικά, μπορείτε να καταργήσετε ή/και να διαγράψετε την εγγραφή σας ή/και τον λογαριασμό πελάτη (από την επιλογή «Ο λογαριασμός μου», «Διαγραφή λογαριασμού»).

 • Τρόπος πληρωμής (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχεία α, β του ΓΚΠΔ), Έλεγχος φερεγγυότητας (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ)

  Στο διαδικτυακό κατάστημά μας, μπορείτε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας με πιστωτική κάρτα, μέσω PayPal, με αντικαταβολή ή μέσω τράπεζας (με σύστημα άμεσης χρέωσης SEPA). Για τον σκοπό αυτό, συγκεντρώνονται τα εκάστοτε δεδομένα που σχετίζονται με τη πληρωμή, προκειμένου να είναι εφικτή η διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας. Επιπλέον, είναι απαραίτητη για τεχνικούς λόγους, αλλά και για λόγους νομικής διασφάλισης, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP.
  Σεβόμαστε την αρχή της οικονομίας και της αποφυγής στην επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία πρέπει να παραχωρηθούν μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε απαραιτήτως για τη διεκπεραίωση της πληρωμής και, παράλληλα, της σύμβασης ή η συγκέντρωση των οποίων συνιστά για εμάς νομική υποχρέωση.
  Χωρίς αυτά τα δεδομένα θα πρέπει δυστυχώς να απορρίψουμε τη σύναψη της σύμβασης, καθώς δεν θα μπορούμε σε αυτή την περίπτωση να την εκτελέσουμε.
  Το σύστημα πληρωμών που εφαρμόζουμε χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL, για την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων σας.

  Σημείωση για την πληρωμή του λογαριασμού:
  Όταν επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής λογαριασμού στο διαδικτυακό κατάστημά μας, διενεργούμε έλεγχο φερεγγυότητας. Για τον σκοπό αυτό, τα δεδομένα που σχετίζονται με τον έλεγχο φερεγγυότητας αποστέλλονται στην Arvato, προκειμένου να μας αποστείλει επιβεβαίωση φερεγγυότητας ή κινδύνου απώλειας.

  Σημείωση περί προστασίας των δεδομένων για την Arvato:
  Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας (όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης, αν απαιτείται) για σκοπούς ελέγχου φερεγγυότητας, αναφοράς πληροφοριών για την εκτίμηση κινδύνου μη πληρωμής, βάσει μαθηματικών/στατιστικών μεθόδων με τη χρήση δεδομένων από διευθύνσεις, καθώς και για σκοπούς επαλήθευσης της διεύθυνσής σας (έλεγχος δυνατότητας παράδοσης) στην εταιρεία infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.
  Νομικές βάσεις των εν λόγω διαβιβάσεων συνιστούν το Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο β και το Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Οι διαβιβάσεις βάσει των εν λόγω διατάξεων επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνον εφόσον είναι απαραίτητες για τη διαφύλαξη έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας ή τρίτων, τα οποία δεν υπερισχύουν των συμφερόντων, των βασικών δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο της ICD με την έννοια που περιγράφεται στο Άρθρο 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ («ΓΚΠΔ»), δηλαδή πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό της επιχείρησης, τους σκοπούς της αποθήκευσης των δεδομένων, τους αποδέκτες των δεδομένων, το δικαίωμα αυτόβουλης υποβολής αίτησης, την αξίωση για διαγραφή ή διόρθωση κ.λπ., θα βρείτε στο συνημμένο ή στην ακόλουθη σύνδεση: (https://finance.arvato.com/icdinfoblatt).

  Σημείωση για την πληρωμή με πιστωτική κάρτα:
  Όπως συνηθίζεται στις πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας που εισάγονται ελέγχονται, ενώ πραγματοποιείται και έλεγχος φερεγγυότητας.

  Σημείωση για το PayPal:
  Το PayPal είναι μια εταιρεία της PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal , L-2449 Luxembourg. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει τον τρόπο πληρωμής «PayPal» κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο διαδικτυακό κατάστημά μας, τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων διαβιβάζονται αυτόματα στο PayPal.
  Με την επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι υποχρεωτικά για τη διεκπεραίωση της πληρωμής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στο PayPal είναι κατά κανόνα το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση e-mail, η διεύθυνση IP, ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της πληρωμής.
  Για την εκτέλεση της σύμβασης πληρωμής είναι, επίσης, απαραίτητα εκείνα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συνδέονται με την εκάστοτε παραγγελία.
  Λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στο PayPal μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
  https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev (για τη νομοθεσία που ισχύει από 25.5.2018).

  Σημείωση για την άμεση χρέωση:
  Όπως συνηθίζεται στις τραπεζικές πληρωμές, συγκεντρώνονται τα στοιχεία του λογαριασμού σας (IBAN, δικαιούχος λογαριασμού), προκειμένου να χρεωθεί το ποσό στον λογαριασμό σας.

 • Διαφημιστικοί σκοποί για υφιστάμενους πελάτες (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ)

  Η geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG θεωρεί σημαντικό να φροντίζει τη σχέση με τους πελάτες της και να τους αποστέλλει πληροφορίες και προσφορές σχετικά με τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας (κατάλογο και ενημερωτικό δελτίο). Για αυτόν τον σκοπό, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, προκειμένου να σας αποστέλλουμε κατάλληλες πληροφορίες και προσφορές μέσω e-mail και ταχυδρομείου.
  "Εάν δεν το επιθυμείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον συνδέεται με την άμεση διαφήμιση. Εφόσον προβάλετε εναντίωση, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό.
  Η εναντίωση μπορεί να γίνει χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους, δωρεάν και άτυπα και, εάν είναι δυνατόν, τηλεφωνικά στον αριθμό 0911/9666-0, μέσω e-mail στη διεύθυνση service@playmobil.de ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Brandstätterstraße 2 - 10, D - 90513 Zirndorf."

 • Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων

  Δεν χρησιμοποιούμε καμία αμιγώς αυτοματοποιημένη διαδικασία επεξεργασίας για τη λήψη αποφάσεων.

 • Cookie (Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο στ του ΓΚΠΔ / Άρθρο 6 εδάφιο 1 στοιχείο α του ΓΚΠΔ κατόπιν συγκατάθεσης)

  Οι διαδικτυακές τοποθεσίες μας χρησιμοποιούν σε διάφορα σημεία τα επονομαζόμενα Cookie. Χρησιμεύουν για να καταστήσουν την προσφορά μας πιο φιλική στον χρήστη, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλή. Τα Cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας (τοπικά, στον σκληρό δίσκο).
  Μέσω αυτών των Cookie, έχουμε τη δυνατότητα ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της διαδικτυακής τοποθεσίας στις ανάγκες των επισκεπτών. Επιπλέον, μέσω των Cookie έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης και να την τοποθετήσουμε, για παράδειγμα, σύμφωνα με τα θεματικά ενδιαφέροντα του χρήστη.
  Τα περισσότερα από τα Cookie που χρησιμοποιούμε είναι τα επονομαζόμενα «Session-Cookie» (cookie περιόδου λειτουργίας). Αυτά διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Τα μόνιμα Cookie διαγράφονται αυτόματα από τον υπολογιστή σας, όταν παρέλθει η διάρκεια ισχύος τους (έξι μήνες, κατά κανόνα) ή όταν τα διαγράψετε οι ίδιοι πριν από το πέρας της διάρκειας ισχύος τους.
  Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα Cookie. Μπορείτε, ωστόσο, κατά κανόνα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, εάν προτιμάτε να μην αποστέλλονται οι πληροφορίες. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε όσα προσφέρει η διαδικτυακή τοποθεσία μας χωρίς περιορισμούς (εξαίρεση: επιλογές διαμόρφωσης).
  Χρησιμοποιούμε τα Cookie για να καταστήσουμε την προσφορά μας πιο φιλική στον χρήστη, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλή. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούμε Cookie μέσω των οποίων έχουμε τη δυνατότητα ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο στις ανάγκες των επισκεπτών. Επιπλέον, μέσω των Cookie έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης και να την τοποθετήσουμε, για παράδειγμα, σύμφωνα με τα θεματικά ενδιαφέροντα του χρήστη.
  Τα Cookie αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και διαβιβάζονται από εκεί στην τοποθεσία μας. Ως εκ τούτου, ως χρήστης έχετε τον πλήρη έλεγχο για τη χρήση των Cookie. Τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη διαβίβαση των Cookie. Επιπλέον, μπορείτε να διαγράψετε ανά πάσα στιγμή τα ήδη εγκατεστημένα Cookie σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή σε ένα πρόγραμμα λογισμικού. Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη σε όλα τα συνήθη προγράμματα περιήγησης.
  Έχετε υπ’ όψιν: Εάν απενεργοποιήσετε τη χρήση των Cookie, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες της διαδικτυακής τοποθεσίας μας .

 • Προφίλ χρήστη / Μέθοδος Webtracking

  Σημείωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων για την Econda:
  Για τη διαμόρφωση της διαδικτυακής τοποθεσίας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, καθώς και για τη βελτιστοποίησή της, συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται ανώνυμα δεδομένα μέσω λύσεων και τεχνολογιών της econda GmbH, καθώς και για τη δημιουργία προφίλ χρήσης μέσω αυτών των δεδομένων, με τη χρήση ψευδωνύμου. Για αυτόν τον σκοπό, εγκαθίστανται Cookie τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση ενός προγράμματος περιήγησης. Τα προφίλ χρήσης δεν δημιουργούνται, ωστόσο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη με δεδομένα που αφορούν τον χρήστη του ψευδωνύμου. Συγκεκριμένα, οι διευθύνσεις IP καθίστανται μη αναγνωρίσιμες, άμεσα με την είσοδο, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη σύνδεση του προφίλ χρήσης με τη διεύθυνση IP. Η χρήση των δεδομένων με ψευδώνυμο πραγματοποιείται βάσει του κανονισμού που προβλέπει η παράγραφος 15 εδάφιο 3 του γερμανικού Νόμου περί Τηλεμέσων (Telemediengesetz -TMG). Οι επισκέπτες αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας μπορούν να αντιταχθούν εδώ στη μελλοντική συγκέντρωση και αποθήκευση των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή. Η εναντίωση ισχύει μόνο για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης μέσω των οποίων υποβάλλεται. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητο σε όλες τις συσκευές. Εάν διαγράψετε το Opt-out-Cookie, θα αποσταλλούν και πάλι ερωτήματα στην econda.

 • Διαδικτυακές προσφορές σε παιδιά

  Δεν επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας μικρότερης των 16 ετών να διαβιβάζουν σε εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή/και να μας υποβάλλουν δήλωση συγκατάθεσης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των υπευθύνων για την ανατροφή τους. Παρακαλούμε τους γονείς και τους υπευθύνους για την ανατροφή να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικτυακές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους.

 • Συνδέσεις προς άλλους παρόχους

  Η διαδικτυακή τοποθεσία μας περιλαμβάνει επίσης –σαφώς αναγνωρίσιμες– συνδέσεις προς τις διαδικτυακές παρουσίες άλλων εταιρειών. Παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες συνδέσεις προς διαδικτυακές τοποθεσίες άλλων παρόχων, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε καθόλου το περιεχόμενό τους. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε καμία εγγύηση ούτε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο. Για το περιεχόμενο των εν λόγω τοποθεσιών υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε πάροχος ή υπεύθυνος λειτουργίας τους.
  Οι συνδεδεμένες τοποθεσίες ελέγχονται τη στιγμή της σύνδεσης για πιθανές παραβάσεις ή προσβολές της νομοθεσίας. Τυχόν παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν εμφανές τη στιγμή της σύνδεσης. Μόνιμος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων τοποθεσιών δεν είναι απαιτητός χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία περί νομικής παράβασης. Με τη γνωστοποίηση νομικών παραβάσεων οι εν λόγω συνδέσεις θα διαγράφονται άμεσα.