• ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «PLAYMOBIL ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» ΤΗΣ PLAYMOBIL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.   1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.

   2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος και Κύπρου (μόνο φυσικά πρόσωπα) εφόσον απαντήσουν σωστά στο τεθέν ερώτημα του διαγωνισμού και συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία στη Φόρμα Συμμετοχής που βρίσκεται στο site της Εταιρείας (www.playmobil.gr) με τα πλήρη και πραγματικά τους στοιχεία. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής Διοργανώτρια ή Εταιρεία) καθώς και τα τέκνα τους.

   3. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την φόρμα συμμετοχής που εμφανίζεται στο site της Εταιρείας (www.playmobil.gr). Μια μόνο συμμετοχή για τον καθένα θα γίνεται δεκτή. Έγκυρες θεωρούνται όλες οι Συμμετοχές που έχουν όλα τα στοιχεία του συμμετέχοντος και θα υποβληθούν μέχρι τις 2 Μαΐου 2021 στις 23.59. Συμμετοχές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση. Με την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων και υποβολή της φόρμας συμμετοχής τεκμαίρεται η ρητή συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή των τέκνων τους στον διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό. Ο κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Η διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή άλλα προβλήματα που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής της, ή οφείλονται σε τυχερά γεγονότα ή σε ανωτέρα βία.

   4. Οι νικητές που θα κληρωθούν είναι συνολικά 20 (είκοσι) και 5 (πέντε) αναπληρωματικοί και θα κερδίσουν το «Αστυνομικό ελικόπτερο και ληστές με βαν» (κωδ. 70575). Τα παραπάνω δώρα είναι ακριβώς, όπως εμφανίζονται στην ανακοίνωση του Διαγωνισμού. Δηλώνεται ρητά ότι τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό έπαθλο ή με άλλο προϊόν.

   5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της PRC Group Α.Ε. (συνεργαζόμενη εταιρία που διατηρεί τη βάση δεδομένων της Διοργανώτριας), στην Αθήνα του Ν. Αττικής, οδός Πανόρμου, αρ. 74, και οδός Λαρίσης στις 13 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Αικατερίνης Κοσμά, παρουσία ενός στελέχους της Διοργανώτριας και ενός της PRC Group αντίστοιχα, καθώς και όσων εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

   6. Οι τυχεροί νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου ή/και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα στοιχεία που έχουν δηλώσει και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν και στο site της εταιρείας (www.playmobil.gr). Σε περίπτωση που ένας εκ των νικητών, αφού ειδοποιηθεί με πέντε τηλεφωνικές κλήσεις ή/και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, δεν ανταποκριθεί, τότε καλείται ο πρώτος σε σειρά αναπληρωματικός. Το ίδιο θα συμβεί όταν η διοργανώτρια εταιρεία κατά την προσπάθεια επικοινωνίας της με τον συμμετέχοντα, διαπιστώσει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που της έχουν δοθεί είναι ανακριβή και για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του.

   7. Τα δώρα θα αποστέλλονται στους νικητές του Διαγωνισμού μέσω courier με δαπάνη της διοργανώτριας εταιρείας στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων στους νικητές, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αποκλειομένης κάθε άλλης ευθύνης της.

   8. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο site της διοργανώτριας εταιρείας (www.playmobil.gr).

   9. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους συμμετοχής ή/και διεξαγωγής των κληρώσεων ή/και τα δώρα, ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή και της κλήρωσης και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση έχουν κατά αυτής εξ αυτού του λόγου.

   10. α. Ο συμμετέχων ενημερώνεται ότι η συμμετοχή στις κληρώσεις συνεπάγεται τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία, κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (εφεξής «Κανονισμός») και του N 4624/2019 από την PLAYMOBIL Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ' εντολή και για λογαριασμό της (εφεξής «εκτελούντες την επεξεργασία» και εν προκειμένω στην εταιρία PRC Group Α.Ε.) των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που δηλώνει στη φόρμα συμμετοχής του ιδίου του Συμμετέχοντα ή και του ανηλίκου επί του οποίου ασκεί τη γονική μέριμνα, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων τηρούμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ως άνω Κανονισμού και του εφαρμοστικού Νόμου αυτού. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι η εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της συναλλακτικής σχέσης που δημιουργείται με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό αυτό, δηλαδή για τον σκοπό της κλήρωσης, της επαλήθευσης των στοιχειών των νικητών, της επικοινωνίας και ενημέρωσής τους και της αποστολής των Δώρων. Τα δεδομένα του αυτά, εκτός της διαβίβασής τους στους εκτελούντες την επεξεργασία προς τον σκοπό της επεξεργασίας τους, όπως αναφέρεται στους όρους αυτούς, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες ούτε σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Μετά την αποστολή των Δώρων και την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν εκτός και εάν ο Συμμετέχων έχει δηλώσει ότι συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων που παράσχει και για άλλους σκοπούς όπως αυτοί προσδιορίζονται κατωτέρω υπό 10.β. ή είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών αξιώσεων της Διοργανώτριας ή για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων των συμμετεχόντων ή τρίτων, οπότε και θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου που τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό αυτό. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή την φορητότητά τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της εναντίωσής του στην τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας από τη Διοργανώτρια Εταιρία με τους παρακάτω τρόπους:

   Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
   Playmobil Hellas Μονοπρόσωπη A.E.
   Αμαλιάδος 4 και Καλαβρύτων,
   Κηφισιά, Τ.Κ. 14564
   Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
   DSB_EU-DS-GV@playmobil.de
   Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: κα. Μάτα Ευθυμίου και κα. Γεωργία Σερέτη

   β. Ο συμμετέχων, εφόσον το επιλέξει στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, χορηγεί τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία, κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού και του N. 4624/2019, των δηλούμενων προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς εμπορικής προώθησης (marketing), διαφήμισης και λήψης δωρεάν ενημερωτικού υλικού για προωθητικές ενέργειες, προϊόντα, προσφορές, εκδηλώσεις κλπ. από τη Διοργανώτρια Εταιρία μέσω, ενδεικτικά αναφερομένων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων ή επιστολών (ηλεκτρονικών ή έντυπων), αποστολή newsletter και άλλων. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία που δηλώνει παραμένουν στη βάση δεδομένων της Διοργανώτριας εταιρίας που τηρείται από τους εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη λειτουργία της σχέσης που καθιδρύεται. Τα δεδομένα του αυτά, εκτός της διαβίβασής τους στους εκτελούντες την επεξεργασία προς τον σκοπό της επεξεργασίας τους όπως αναφέρεται στους όρους αυτούς, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες ούτε σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, ο συμμετέχων δικαιούται: (i) να υποβάλει γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα στη Διοργανώτρια Εταιρεία που θα απευθύνει στις ακόλουθες διευθύνσεις:

   Ταχυδρομική Διεύθυνση
   Playmobil Hellas Μονοπρόσωπη A.E.
   Αμαλιάδος 4 και Καλαβρύτων,
   Κηφισιά, ΤΚ. 14564
   Ηλεκτρονική Διεύθυνση
   DSB_EU-DS-GV@playmobil.de
   Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: κα. Μάτα Ευθυμίου και κα. Γεωργία Σερέτη

   για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του που διατηρούνται, διόρθωσή τους, διαγραφή τους, περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία τους, φορητότητά τους, ανάκληση της συγκατάθεσης που έχει παράσχει αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και
   (ii) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr )
   γ. Η Playmobil Hellas Μονοπρόσωπη A.E. δηλώνει ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της www.playmobil.gr